Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Agile Force sp. z o.o., organizowanych za pośrednictwem naszej strony agileforce.pl.
 2. Organizatorem usług szkoleniowych jest Agile Force sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 7 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000528646, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8943056975, REGON: 022523330.

§.1 ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem korzystania z naszej witryny i zawarcia za jej pośrednictwem umowy świadczenia usług szkoleniowych jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacja. Usługobiorca poprzez zaznaczenie widocznego pola składa oświadczenie, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte, oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych.
 2. Zamówienie usługi szkoleniowej odbywa się za pośrednictwem naszej strony poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług szkoleniowych pomiędzy nami, a uczestnikiem szkolenia.
 3. Zgłoszenie zamówienia na uczestnictwo w naszym szkoleniu odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie szkolenia. Zgłoszenia są przyjmowane najpóźniej do jednego dnia roboczego przed rozpoczęciem szkolenia. Zgłoszenia są potwierdzane przez nas na adres e-mail uczestnika podanego na formularzu.
 4. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego, uczestnik otrzyma od nas potwierdzenie rezerwacji oraz fakturę pro forma na podany w formularzu adres e-mail, której opłacenie gwarantuje miejsce na wybranym szkoleniu.
 5. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane uczestnikom podczas szkolenia są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez naszej pisemnej zgody.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych bez zgody prowadzącego trenera.
 7. Informacje znajdujące się na naszej witrynie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§.2 PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane na naszej stronie, poza wyjątkiem, gdy wyraźnie to zaznaczono, są cenami netto, tj. nie zawierają 23% podatku VAT.
 2. Uczestnik dokonuje przelewu na podstawie danych oraz rachunku bankowego wskazanego na fakturze pro forma, nie później niż w dniu poprzedzającym termin szkolenia.
 3. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dnia ukończenia szkolenia zgodnie z obowiązującymi nas przepisami w zakresie księgowości.

§.3 WARUNKI REZYGNACJI ZE SZKOLENIA

 1. Uczestnik ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zwrot wpłaconych należności nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni od planowanej daty szkolenia. Alternatywnie wpłacona kwota może być zaliczona w poczet przyszłych szkoleń.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, możemy natomiast, zdecydować o zaliczeniu jej w poczet przyszłych szkoleń.
 3. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi ani zaliczeniu w poczet przyszłych szkoleń.
 4. Dopuszczamy możliwość zamiany uczestników w ramach zarezerwowanych miejsc.

§.4 ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia ze względu na zaistnienie okoliczności, za które winy nie ponosimy, np. choroba trenerów, wypadek komunikacyjny, awaria lub inne przyczyny losowe lub problemy natury technicznej i organizacyjnej niezależne od nas. O zmianie terminu szkolenia poinformujemy uczestników drogą elektroniczną.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia ze względu na zaistnienie okoliczności, np. z powodu niewystarczającej liczby uczestników. O odwołaniu szkolenia poinformujemy uczestników drogą elektroniczną.
 3. W razie konieczności odwołania lub zmiany terminu szkolenia, zwrot wpłaconych należności nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni od planowanej daty szkolenia. Alternatywnie wpłacona kwota może być zaliczona w poczet przyszłych szkoleń.

§.5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników na skutek wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie naszych szkoleń.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za poniesione przez uczestników szkody rzeczowe lub osobowe związane z ich udziałem w szkoleniach lub pobytem w hotelu podczas trwania szkolenia lub dojazdem na szkolenie.

§.6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacje o ochronie danych osobowych zostały opisane w odrębnym dokumencie “Polityka prywatności” opublikowanym na naszej witrynie.

§.7 REKLAMACJE

 1. Reklamacja może zostać zgłoszona przez Klienta za pomocą poczty elektornicznej na adres reklamacje@agileforce.pl.
 2. Postaramy ustosunkowac się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w ciagu 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na naszej witrynie i obowiązuje od 01 Kwietnia 2018 r.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności i polityką plików cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close